Generelt
Nærværende salgsbetingelser er gældende med mindre andet er skriftligt aftalt mellem køber og BolteogBøsninger.dk.

Produkter sælges til de på siden viste priser ekskl. moms, med tillæg af fragtomkostninger.

Hvis levering forsinkes, forhindres eller væsentligt vanskeliggøres, vil køber blive underrettet om ny leveringsdato. Scandi Trade ApS fraskriver sig ethvert ansvar for følgeskader, driftstab, tidstab og tabt fortjeneste eller indtægt samt indirekte tab i forbindelse med leveringshindringer eller forsinket levering.

Modtagelse af varer
Køber forpligter sig til at kontrollere og undersøge leverancen straks ved modtagelsen. Eventuelle mangler eller fejl i leverancen som konstateres efter modtagelsen, skal senest 5 dage efter levering meddeles Scandi Trade ApS. Mangler og fejl kan ikke gøres gældende over for sælger senere end 5 dage efter sælgers levering af varen. Hvis leverancen er mangelfuld, påtager Scandi Trade sig efter eget valg enten at ombytte den mangelfulde leverance ved levering af ny fuldstændig leverance, kreditere købet for den mangelfulde leverance eller udbedre manglen. Køber forpligter sig til efter aftale med BolteogBøsninger.dk, at returnere eventuelle beskadigede leverancer til sælgers lager for sælgers regning.

Såfremt Scandi Trade ApS efter modtagelsen af en reklamationssag og/eller returvarer konstaterer, at der ikke foreligger nogen mangel eller fejl, for hvilken Scandi Trade ApS har afhjælpnings- og/eller erstatningspligt, tager Scandi Trade ApS forbehold for enhver omkostning og ethvert tab afholdt eller lidt, som følge af reklamationen.

Scandi Trade ApS hæfter ikke for fejl og/eller mangler der skyldes fejlagtig behandling, befordring, opbevaring eller anden forsømmelse hos andre end sælger. Sælgers ansvar omfatter kun mangler og fejl der kan henføres til normal og hensigtsmæssig opbevaring og behandling og brug af varen, i overensstemmelse med de normale og angivne retningslinier fra sælger samt offentlige myndigheder

Produktansvar
Bortset fra, hvor skade og ansvar er omfattet af ufravigelige bestemmelser i gældende lov om produktansvar, gælder følgende bestemmelser som sælgers ansvar for skade forvoldt af den leverede vare og tjenesteydelse. Sælger er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens den leverede vare er i købers besiddelse. Sælger er heller ikke ansvarlig for skade på produkter der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori disse måtte indgå. Sælger er ansvarlig for skade på fast ejendom såfremt det bevises, at den leverede vare eller tjenesteydelse var behæftet med fejl eller mangler ved levering til køber, og at dette kan tillægges uagtsomhed fra sælgers side.

Tvistigheder i forbindelse med aftaler eller tilbud skal afgøres af dansk ret.

Reklamation og varereturnering
Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet til:

Scandi Trade ApS
Skodsbølvej 1a, Aadum
6880 Tarm
Email: mail@scandi.as

Varereturnering foregår også til denne adresse - bemærk at vi ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav. Returnering kan også ske ved at nægte modtagelse eller aflevere varen personligt hos os. Det er ikke et krav men ekspeditionen fremmes, hvis fyldestgørende informationer følger pakken - eksempelvis kopi af ordrebekræftelse, registreringsnummer og kontonummer for bankkonto hvortil refusion kan foregå, kopi af evt. forudgående korrespondance mv.

Refusion
I tilfælde af aftalte dekorter, returnerede varer eller forudbetalte varer som afbestilles før afsendelse, skal der ske en hel eller delvis refusion af købesummen. Refusion sker normalt altid ved bankoverførsel, og Scandi Trade ApS har derfor brug for oplysninger om registreringsnummer og kontonummer for din bankkonto. Disse oplysninger er ikke følsomme, og kan uden videre oplyses pr. e-mail eller anden traditionel korrespondanceform.